Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat („Adresat odstąpienia od umowy”):

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od:

☐     *umowy sprzedaży następujących zakupionych przeze mnie Towarów (w miarę możliwości prosimy podać dodatkowo numer zamówienia): ………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..
☐ *umowy o świadczenie drogą elektroniczną następującej usługi: …………………………………………………………………………….…………………………..……………………………………………….………………………………………………………..………………………………………………………………………………….……………………..
Imię i nazwisko Konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..
Adres Konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..
Numer rachunku bankowego (jeśli Klient wybrał ten sposób zwrotu) Konsumenta do zwrotu płatności za Towar/Usługę: ………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..
Podpis Konsumenta – tylko w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej: ………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..

Data wypełnienia formularza: ………………………………

* Właściwe zaznaczyć