W Zarządzeniu nr. 46  z dn. 24.10.2016r.  w sprawie zasad sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w roku 2017,  Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustalił zgrupowania rynków właściwych dla drewna niepełnowartościowego, kreując w systemie sprzedaży kategorię drewna energetycznego,  zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii z dn. 20.02.2015 z późniejszymi zmianami. W dokumencie tym, drewno energetyczne definiowane jest jako: „surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo – wymiarowe i fizyko-chemiczne, posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie”

Mając na uwadze bezpieczeństwo energetyczne państwa,  jak też kierując się zachowaniem jednolitych warunków konkurencji, Lasy Państwowe zapraszają  do rejestracji rozpoczynającej negocjacje w sprawie dalszej współpracy:

Na rynku regionalnym – wszelkie podmioty prowadzące lub mające prowadzić działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej w ramach tzw. klastra samorządowego.

Kontaktować należy się z komórkami właściwymi ds. gospodarki drewnem Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, właściwych dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Na rynku krajowym – podmioty prowadzące lub mające prowadzić działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego w skali kraju, poza systemami klastrów samorządowych.

Kontaktować należy się z Biurem Marketingu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przy ul. Grójeckiej 127 w Warszawie

Jednocześnie, wszystkim podmiotom wytwarzającym produkty, nie stanowiące bezpośredniej kategorii gospodarki leśnej,  jak baloty i zrębki uzyskiwane  z pozostałości po wycince i wyróbce drewna, odpady drzewne powstałe przy przerobie surowca, także dysponującym zużytym, drewnianym wyposażeniem wnętrz, elementami  architektury budowlanej, innymi elementami drewnopochodnymi itp. docelowo oferujemy zagospodarowanie tychże w nowopowstającej sieci składów drewna energetycznego.

Informacje na ten temat, w tym o terminach oddawania do użytku składów, będą publikowane w mediach, sukcesywnie w kolejnych komunikatach, oraz na stronach internetowych: Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych (www.lasy.gov.pl)

Źródło: KOMUNIKAT O OBROCIE DREWNEM ENERGETYCZNYM W ROKU 2017 oraz o współpracy w przedsięwzięciu „Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządu oraz dla bezpieczeństwa energetycznego państwa”

Previous post Zapowiedzi. Pod Patronatem PD
Next post SAND stawia nowoczesną fabrykę mebli