Gospodarka drewnem w Lasach Państwowych ma na celu optymalne zagospodarowanie i wykorzystanie drewna, które jest jednym z najważniejszych dla gospodarki, ekologicznym na każdym etapie przerobu, surowcem odnawialnym. Jest to jednocześnie wspólny cel leśników i drzewiarzy, a podejmowane działania polegają między innymi na konsultowaniu i inicjowaniu zmian w warunkach technicznych na sortymenty drzewne oraz na udziale w posiedzeniach Komisji Założeń Planów, podczas których akcentuje się aspekty racjonalnego pozyskania i gospodarowania drewnem.

W ramach współpracy często podkreśla się konieczność podniesienia konkurencyjności przemysłu drzewnego. Szansą, zwłaszcza dla firm rodzimych, są inwestycje w nowe technologie, pozwalające podnosić wydajność, minimalizować koszty i zwiększać rozmiar produkcji. Drogą do osiągnięcia jak najlepszych wyników przez wszystkie podmioty zajmujące się drewnem ? od momentu jego pozyskania aż do wytworzenia produktu finalnego ? są bez wątpienia dialog i wspólne poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.
Dotychczas wprowadzone zmiany oraz kierunki, w których rozwija się współpraca z przemysłem, można sklasyfikować w dwóch kategoriach: dotyczącej systemu sprzedaży i dotyczącej obrotu drewnem.

Bariery
W zakresie gospodarki drewnem Lasy Państwowe współpracują z wieloma podmiotami: przedstawicielami przemysłu, reprezentantami organizacji ekologicznych, lokalnymi mieszkańcami, samorządami. Różnorodność interesów tych grup powoduje, że znalezienie kompromisu bywa trudne i czasochłonne. Jako przedstawiciele organizacji zarządzającej lasami, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych jest podmiotem, do którego zwracają się osoby o zgoła odmiennych poglądach dotyczących gospodarki leśnej i ochrony przyrody, sposobu pozyskania drewna i odnowienia drzewostanów, warunków technicznych na drewno i sposobów jego zagospodarowania, dostępności lasów i stanu dróg lokalnych, gwarancji zakupu surowca i praw wolnego rynku. Mamy świadomość, iż nasze działania są obserwowane i oceniane przez wspomniane środowiska, a każde z nich dąży do osiągnięcia własnych celów, które często są od siebie tak odległe, że kompromis wydaje się niemożliwy.
Stąd bariery, te najpoważniejsze, wynikające z żądania zmian obowiązujących przepisów prawa np. ograniczenia wolnego przepływu towarów i inne, równie trudne, choć możliwe do pokonania ? wynikające z różnych interesów przedstawicieli poszczególnych branż przemysłu drzewnego.
Warto nadmienić, że ? poza wymienionymi powyżej aspektami ? na współpracę Lasów Państwowych z przemysłem drzewnym na szczeblu RDLP we Wrocławiu w bardzo dużym stopniu wpływają wahania koniunktury na rynku europejskim, co szczególnie odczuwalne było w czasie kryzysu ekonomicznego 2008?2009. Po okresie dekoniunktury sektor drzewny szybko odbudował swoją pozycję na rynku o czym świadczy chociażby pełne obłożenie ofertami kupna mas drewna przeznaczonych do sprzedaży w latach 2010?2014.
Podsumowując, należy stwierdzić, iż współpraca z przemysłem drzewnym opiera się na dialogu, prowadzonym w celu znalezienia rozwiązań satysfakcjonujących obie strony, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich podmiotów na rynku.

AUTOR:
Mgr inż. Robert Szlachetka,
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu

 

CAŁY ARTYKUŁ ZNAJDZIESZ W CZASOPISMIE
FORESTOR. PRZEMYSŁ DRZEWNY NR 1/2015

Previous post Przemysł Drzewny nr 3/2014
Next post Reguła 5s w fabryce Steico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Deprecated: Calling get_class() without arguments is deprecated in /home/platne/serwer147197/public_html/przemysldrzewny.eu/wp-content/plugins/fluent-crm/vendor/wpfluent/framework/src/WPFluent/Database/Orm/ModelHelperTrait.php on line 21

Deprecated: Calling get_class() without arguments is deprecated in /home/platne/serwer147197/public_html/przemysldrzewny.eu/wp-content/plugins/fluent-crm/vendor/wpfluent/framework/src/WPFluent/Database/Orm/ModelHelperTrait.php on line 21

Deprecated: Calling get_class() without arguments is deprecated in /home/platne/serwer147197/public_html/przemysldrzewny.eu/wp-content/plugins/fluent-crm/vendor/wpfluent/framework/src/WPFluent/Database/Orm/ModelHelperTrait.php on line 21