Ryzyko i zagrożenia

Prócz informacji o wielkości przerobu oraz realizowanych i planowanych inwestycjach zapytaliśmy naszych respondentów o największe ryzyka związane z prowadzeniem działalności tartacznej w Polsce. O ile jeszcze w 2014 r. jako główny czynnik podawano brak wystarczającej ilości drewna okrągłego i niestabilność kursową euro wobec złotego, o tyle w tym roku dominowało wiele dodatkowych czynników: dekoniunktura, wysokie ceny drewna, brak pracowników fizycznych i presja płacowa oraz galopujące koszty energii.

Stora Enso: Istotnym ryzykiem, z jakim spółka musi się liczyć w swojej działalności, jest koniunktura
gospodarcza, ceny surowca drzewnego oraz ewentualne głębokie zmiany na rynku walutowym. Wahanie
kursu euro jest dla eksporterów wyrobów tartacznych wciąż poważnym problemem, mimo stosowania różnych metod zabezpieczeń.

Poltarex: Nasza spółka stosuje narzędzia zabezpieczające wahania kursowe (forward) oraz częściowo
niweluje ryzyko kursowe zakupami maszyn i urządzeń, impregnatów do drewna oraz przez zaciąganie
leasingu w euro. Mimo powyższych działań spółka nie może zapewnić całkowitej niwelacji ryzyka
kursowego.

Więcej przeczytasz w Przemysł Drzewny nr 4/2019