Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie zaoferował patronat nad klasami
o profilu technik technologii drewna, polegający na regularnych wizytach kadry dydaktyczno-naukowej w szkołach oraz prowadzeniu zajęć dla młodzieży na wydziale. Nową inicjatywą jest również możliwość poszerzania wiedzy przez nauczycieli na studiach podyplomowych oraz rozwój ich kompetencji zawodowych. To efekt współpracy z Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Urzędem Miasta Suwałki.

19 stycznia 2016 roku reprezentanci Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i Urzędu Miasta Suwałki podpisali porozumienie o współpracy z przedstawicielami Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie, którego celem jest wzrost jakości kształcenia w branży drzewnej oraz rozwój gospodarczy Suwałk. Wspomniany dokument oprócz partnerów SSSE S.A. sygnowało łącznie sześć instytucji skoncentrowanych wokół przemysłu drzewnego, w tym Fabryka Mebli Forte, Twin Glass czy CEH Suwałki oraz Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód.
Miasto Suwałki chce stworzyć dualny system edukacyjny, który da możliwość podnoszenia poziomu kształcenia zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców oraz pracodawców. Region Podlasia ma wysoki potencjał surowca drzewnego determinującego rozwój branży. Gwarantuje to stabilność produkcji i miejsc pracy dla technologów drewna. Brakuje jednak szkół profilowanych i wsparcia uczelni wyższej, która wykształci specjalistów
w tej dziedzinie. Wyzwanie podjęła Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ze swojej strony oferuje kadrę i sprawdzony plan dydaktyczny oparty na dualnym systemie studiów łączących naukę z praktyką. Plan ten popierają przedsiębiorcy, którzy w dynamicznie zmieniającej się gospodarce, przechodzącej w fazę 4.0, inspirują naukowców do podejmowania ważnych dla przemysłu badań, ale też przygotowywania przyszłej kadry technologicznej pod kątem rzeczywistych potrzeb rynku i pożądanych umiejętności technicznych.
­?Wiedzę o drewnie przekazujemy już od 70 lat na wszystkich rodzajach studiów, w nowoczesnych laboratoriach ? mówi dr hab. Piotr Borysiuk, prodziekan ds. dydaktyki WTD SGGW w Warszawie. ? Jednak inspiracja do podjęcia badań w zakresie drzewnictwa płynie głównie z przemysłu, który dostarcza nam także technologii
i aparatury, na której studenci uczą się, rozwijają zainteresowania, nabywają konkretnych umiejętności.

Zamiast opowiadać, pokaż!
Prawdziwą bolączką polskiego systemu kształcenia nie jest brak dostępu do pieniędzy. Aplikować
o środki unijne na edukację
i szkolenia potrafią zarówno uczelnie, jak i przedsiębiorcy. Problemem są natomiast umiejętności dydaktyczne, fachowa wiedza i umiejętność dotarcia do młodych ludzi, by zachęcić ich do zdobywania wiedzy i umiejętności w zawodzie technologa drewna. SGGW ten problem przezwyciężył, modyfikując swój program, tworząc nowy, atrakcyjny kierunek: meblarstwo, a przede wszystkim ściśle współpracując z przyszłymi pracodawcami swych absolwentów.

? Potencjał tkwi we współpracy edukacji i przemysłu ? twierdzi dr inż. Izabela Niziałek z WTD SGGW w Warszawie.
? Musimy nauczyć się sprzedawać młodym ludziom produkt o nazwie ?edukacja?, ponieważ taki jest wymóg czasu. Nie ma współpracy bez zaangażowania trzech stron: przedsiębiorcy, szkoły średniej oraz kadry naukowo-dydaktycznej na wyższej uczelni. Nacisk na dualny system nauczania, czyli w szkole i u potencjalnego pracodawcy, jest gwarancją rozwoju młodego pokolenia. Trzeba mu dać odpowiednie narzędzia, żeby studenci chcieli próbować, korzystać i pracować zespołowo w różnych projektach.

Działanie przedsiębiorców z branży meblarskiej
i drzewnej w porozumieniu z kadrą uczelni umożliwia zarówno studentom, jak i pracownikom naukowym zdobycie nowych doświadczeń i wiedzy praktycznej. Fabryki Mebli Forte aktywnie współpracują z warszawskim Wydziałem Technologii Drewna. Wspierają kształcenie studentów poprzez organizację seminariów prowadzonych przez pracowników firmy, wyjazdy młodych ludzi do zakładów produkcyjnych oraz pomoc w powstawaniu prac dyplomowych na SGGW. Ostatnio ze wspólnej inicjatywy uruchomiono nowy kierunek kształcenia ? meblarstwo ? którego istotą jest kształcenie kadry dla przemysłu zgodnie z założeniami dualnego systemu nauczania.
? Chcemy zatrudniać ludzi, którzy potrafią obsługiwać maszyny techniczne ? mówił Mariusz Gazda, dyrektor ds. finansowych Fabryk Mebli Forte. Ważne jest, aby studenci już na etapie edukacji doskonalili swoje umiejętności praktyczne, które potem pomogą im zasilić szeregi kadry pracowników naszej firmy.
W Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej działa 96 firm, które zatrudniają 8,9 tys. osób. Prócz sygnatariuszy porozumienia (Fabryk Mebli Forte i firmy Twin Glass produkującej stolarkę otworową) w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej działa też wiele innych firm z branży drzewnej i meblarskiej, gotowych zatrudnić absolwentów zamiejscowego WTD SGGW (m.in. Pfleiderer czy Porta).
Przedsiębiorstwa sektora drzewnego, które podpisały porozumienie zobowiązały się do zapewnienia miejsc pracy młodym ludziom po ukończeniu szkoły o profilu technolog drewna, jak również do pomocy w wyposażeniu klas patronackich w niezbędne pomoce dydaktyczne.

fot (1 z 1)

Previous post Tartak Kirnbauer sortuje ze SPRINGEREM
Next post Dział personalny. Kto jest kim w sektorze leśno-drzewnym?