Wełna mineralna bezpieczna w stosowaniu

Wyroby z wełny mineralnej są bezpieczne w stosowaniu zarówno na etapie produkcji, montażu, jak i użytkowania. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (ang. IARC) jako agencja Światowej Organizacji Zdrowia (ang. WHO) potwierdziła, że włókna izolacji z wełny mineralnej nie są klasyfikowane jako rakotwórcze dla ludzi.

Wyroby z wełny mineralnej były poddawane wielu kompleksowym badaniom w tym zakresie, czego wynikiem jest ponad 2500 międzynarodowych publikacji naukowych. Badania te znajdują swoje
odzwierciedlenie w obecnym prawodawstwie Unii Europejskiej, np. w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin czy Rozporządzeniu REACH. Ponadto, branża wełny mineralnej wprowadziła niezależny system certyfikacji (EUCEB) zapewniający, że wyroby wprowadzane na rynek są całkowicie zgodne z wymaganiami prawnymi. Dane dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa wyrobów izolacyjnych z wełny mineralnej są powszechnie znane i były tematem wielu międzynarodowych badań naukowych i testów. Podlegały też merytorycznemu procesowi regulacyjnemu, w który włączona była światowa społeczność naukowa, a także Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC), Komisja Europejska, kraje członkowskie UE, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz przedstawiciele
strony społecznej. Wyniki testów bazowały również na długoterminowych badaniach epidemiologicznych prowadzonych wśród pracowników produkcji i wykonawców instalujących wyroby z wełny mineralnej. Testy te były prowadzone w miejscach pracy, gdzie były wytwarzane włókna, oraz tam, gdzie następował kontakt z gotowymi produktami zawierającymi lepiszcze.

Wszystkie badania naukowe potwierdzają, że wyroby z wełny mineralnej są bezpieczne w stosowaniu zarówno na etapie produkcji, montażu, jak i użytkowania. Wyroby te spełniają wszelkie wymogi prawne, regulacyjne i naukowe dotyczące ochrony pracowników produkcji, wykonawców instalujących wyroby z wełny mineralnej i wreszcie użytkowników końcowych. Dotyczy to również wyrobów produkowanych i wprowadzanych na polski rynek przez członków MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej.