Zakupy drewna okrągłego z Lasów Państwowych do przerobu mechanicznego na 2019 rok

Sytuacja gospodarcza przemysłu drzewnego w Polsce zależy od koniunktury, choć w niemałym stopniu wpływają na nią też czynniki branżowe, takie jak dostępność surowca na rynku i jego cena. Obydwa, ściśle ze sobą powiązane, od lat budzą duże kontrowersje u przetwórców drewna, zwłaszcza pod koniec roku. Poważnym, nierozwiązanym do końca problemem dla Lasów Państwowych (LP), największego dostawcy (monopolisty z ok. 95-procentowym udziałem w rynku), jest potężne zróżnicowanie zapotrzebowania na drewno okrągłe przez po-nad sześć tysięcy jego klientów.

Podaż drewna okrągłego przez PGL LP

Przemysł drzewny jest surowcochłonny. Jego trwanie, kondycja i rozwój zależy od możliwości skutecznego zaopatrzenia w drewno okrągłe. Lasy Państwowe posiadają prawie 80% obszarów leśnych.Powierzchnia lasów i lesistość Polski na tle Unii Europejskiej, Europy i świata jest skromna (przedstawia ją rys. 1), a możliwość pozyskania drewna ? w tym dla celów przemysłowych – jest przecież istotną pochodną wskaźnika lesistości.Należy podkreślić, że w Polsce znacząco zwiększyło się pozyska-nie drewna – w latach 2000?2019 o ponad 60%. Dotyczy to również najważniejszej dla przemysłowego zastosowania grubizny, zarówno mierzonej pozyskaniem ogółem – wzrost wyniósł 60,1%, jak i na 100 ha powierzchni lasów w m? ? wzrost o 63,5%; także na jednego mieszkańca Polski w m2 – wzrost o 61,3%. O dominującej pozycji Lasów Państwowych w pozyskaniu drewna okrągłego w Polsce świadczą dane statystyczne, systematycznie publikowane przez GUS. W latach 2000?2017 udział Lasów Państwowych w miąższościowym pozyskaniu drewna okrągłego wyniósł średnio 94,55%. Najwyższy był w pozyskaniu grubizny iglastej (średnio 95,18%), najniższy – w pozyskaniu grubizny liściastej (średnio 93,37%). Rozbieżność w poszczególnych latach była duża, wahała się od 82,62% w 2001 r. dla grubizny liściastej do 98,27% w 2003 r. dla grubizny iglastej. Daje to wskaźnik rozpiętości pomiarów 3,02.

Więcej przeczytasz w Przemysł Drzewny nr 3/2019