Jak przygotować się do pozyskania środków unijnych?

Aby móc skorzystać z dotacji unijnych w ramach obecnej perspektywy do 2020 roku, należy jak najszybciej rozpocząć prace nad przygotowaniem projektu. Oto kilka ważnych wskazówek dla firm, które chcą sięgnąć po środki np. na nowe inwestycje.

Perspektywa 2014?2020 to prawdopodobnie ostatnia szansa na dotacje bezpośrednie dla przedsiębiorstw. Wiele z nich zamierza skorzystać z takiej formy wsparcia inwestycji. Decyzja o tym, z którego programu skorzystać powinna opierać się na następujących kryteriach:
? wielkość przedsiębiorstwa,
? rodzaj prowadzonej działalności,
? charakter planowanego projektu,
? wartość projektu,
? potencjał do jego zrealizowania.
29 stycznia Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 ?Kredyt na innowacje technologiczne? Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zainteresowanie było bardzo duże, złożono 494 wnioski o dofinansowanie,
a wartość wnioskowanych premii technologicznych pięciokrotnie przekroczyła dostępną pulę środków. O przyznaniu dofinansowania decydować będzie jakość projektów (otrzymają je te najwyżej punktowane). Kolejny konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw BGK zorganizuje już latem br.
Zakończone zostały również nabory wniosków w programach regionalnych w województwach śląskim czy łódzkim.
W ramach konkursu 3.2 ?Innowacje w MŚP? w pierwszym z ww. regionów złożono 626 projektów, w których wartość wnioskowanego dofinansowania to 503 842 175,35 PLN, co stanowi 248% środków zaplanowanych do kontraktacji.
W dniu 10 marca 2016 r. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania II.3.1 ?Innowacje w MŚP?.
W konkursie złożonych zostało 358 wniosków, wartość dofinansowania, o które wystąpili przedsiębiorcy wynosi 418 349 479,22 PLN, co prawie ośmiokrotnie przekroczyło zakładany budżet.
Konkurencja jest zatem bardzo duża. Co zrobić, by jak najlepiej przygotować się do złożenia wniosku?
Pierwszą istotną kwestią jest wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R). Prawie każdy konkurs na inwestycje jest dedykowany wnioskodawcom, których produkty są efektem prac B+R, własnych lub nabytych od jednostek naukowo-badawczych. Niestety wiele przedsiębiorstw ma z tym problem, szczególnie mikro- i małe. Współpraca z jednostką naukową wymaga zaangażowania i czasu oraz odpowiedniej kadry ze strony przedsiębiorstwa. Często też same jednostki nie są jakoś szczególnie zainteresowane taką współpracą albo daną dziedziną. Niemniej instytucje prowadzące nabory premiują dodatkowymi punktami inwestycje bezpośrednio powiązane z pracami B+R zrealizowanymi i zakończonymi przez wnioskodawcę.
Kolejnym istotnym problemem jest finansowanie projektu. Instytucje wymagają promesy kredytu lub pożyczki, leasing często nie jest możliwy ze względu na wydłużony czas realizacji projektu. Niejednokrotnie promesa nie może być warunkowa ? w wielu przypadkach wymagana jest promesa, która daje gwarancję uzyskania finansowania. Zatem zdolność kredytowa firmy badana jest przez bank lub inną instytucję finansową już na etapie składania wniosku o dofinansowanie.
W projektach promowane jest także członkostwo wnioskodawcy w stowarzyszeniach, klastrach branżowych, izbach gospodarczych. Preferowane są podmioty prowadzące udokumentowaną współpracę w ramach ww. organizacji. W wielu przypadkach okres członkostwa musi wynosić przynajmniej 12 miesięcy.