Produkcja palet EPAL rośnie mimo pandemii COVID-19

W roku 2020 na świecie wyprodukowanych i naprawionych zostało łącznie 123,5 mln nośników ładunku EPAL

W 2020 r. producenci na całym świecie odnotowali – podobnie jak w poprzednich latach – wzrost produkcji palet EPAL. Pomimo wyzwań spowodowanych pandemią COVID-19 i wzrostem cen drewna produkcja palet EPAL zwiększyła się o 1,14% i wyniosła 97,3 mln palet (w 2019 r.: 96,2 mln). Lekki spadek nastąpił w zgłoszonej liczbie naprawionych palet EPAL. W sumie jednak rok 2020 został zamknięty pod znakiem wzrostu produkcji i naprawy palet EPAL o 0,5% do łącznego poziomu 123,5 mln palet (w 2019 r.: 123 mln).

Rynek palet w Polsce
Wolumeny palet znajdujących się w obrocie oraz zakupy rosną. Zdecydowanym liderem polskiego rynku palet są nośniki licencjonowane EPAL. Sześćdziesiąt dziewięć procent rynku należy do palet EPAL, 12,9% rynku do palet UIC/EUR, a 18,1% przypada na palety wynajmowane (kolorowe).
Polski rynek cały czas się rozwija, a odbiorcy nie zmniejszają zapotrzebowania na nowe licencjonowane palety. Cenią jakość produktu, chcą jednak zmian i ułatwień w obszarze usług.

Zakupy palet: na co użytkownicy zwracają uwagę?
Blisko 60% aktualnie dokonywanych zakupów palet przypada na palety nowe, a 40% na używane. Z badań przeprowadzonych przez EPAL wynika, że dla użytkowników palet licencjonowanych najważniejszym kryterium jakościowym jest szybkość i bezproblemowość dostawy. Podczas zakupu palet czynnik cenowy traci na znaczeniu, zdecydowanie ważniejszym kryterium, w oparciu o które klienci dokonują decyzji, jest zaufanie do producenta lub dostawcy palet. Warto więc rozwijać trwałe relacje z klientami i budować zaufanie do produktu o niezawodnej jakości.
Taki stan rzeczy potwierdza fakt, że blisko połowa (48,2%) klientów nie zamierza zmieniać swoich dotychczasowych dostawców.
Zmianę rozważa 38,6% nabywców, ale nie częściej niż raz na trzy lata. Pozostały odsetek (13,2%) to klienci,
którzy cechują się mniejszym poziomem lojalności i są gotowi zmieniać dostawcę nawet kilka razy w roku.Dynamicznie rośnie znaczenie kryteriów ekologicznych. Nie są one jeszcze na znaczącym poziomie, ale patrząc na ogólne tendencje rynkowe i szereg działań proklimatycznych, należy oczekiwać dalszego wzrostu tych czynników. Co piąty badany wskazuje kierunek ekologiczny jako najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju rynku. Co warto
podkreślić, drewniane palety EPAL to już dzisiaj doskonały produkt ekologiczny, który wspiera firmy w zrównoważonym
rozwoju.

Jakość palet EPAL utrzymana na wysokim poziomie
Tradycyjnie zapytaliśmy uczestników rynku o to, czy w okresie ostatnich kilku lat (a więc od ostatniej edycji badania
w 2017 r.) zauważyli znaczącą zmianę w poziomie jakości palet EPAL. Blisko 98,6% respondentów stwierdziło, że poziom jakościowy jest na porównywalnym lub wyższym poziomie, a jedynie 1,4% ogółu badanych wskazało, że odczuwa pogorszenie jakości. Dziewięćdziesiąt jeden procent badanych jest w pełni zadowolona z produktów
marki EPAL, natomiast 9% oczekuje dalszego podnoszenia ich jakości, dlatego EPAL nie ustaje w wysiłkach, by spełniać
te potrzeby.
Kiedy zapytaliśmy użytkowników, jakie innowacyjne rozwiązania dla rynku palet certyfikowanych wydają się firmom najbardziej obiecujące, co trzecia odpowiedź dotyczyła potrzeby większej kontroli nad obrotem paletowym i ułatwienia
procesów. Respondenci wskazali, że digitalizacja poolu paletowego EPAL mogłaby być rozwiązaniem dla tych oczekiwań.

https://przemysldrzewny.eu/index.php/produkt/przemysl-drzewny-nr-1-2021-wydanie-elektroniczne-kopia/